titol.jpg

L'Institut d'Estudis Vallencs està estructurat en diferents grups de treball o comissions obertes a totes les persones interessades en una temàtica determinada. Des d'aquests grups de treball, es pot proposar qualsevol iniciativa o activitat que, gràcies a la infrastructura facilitada per l'entitat, esdevé el motor de la dinàmica cultural generada des de l'IEV. 

 Activitats externes Arqueologia Art
 Audiovisuals i Imatge Biblioteca/hemeroteca Edicions
 Geografia i historia
 Llengua i literatura
 Natura
 La Parra
 Patrimoni cultural
 Consorci Pro-universitari

titol_act.jpg

A part de les activitats que li són pròpies, l´IEV col·labora amb altres entitats i institucions en l'organització i desenvolupament de diverses activitats. Des d'aquest àmbit es
coordina la participació en projectes compartits amb organismes, com la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, el CSIC i la Universitat Rovira i Virgili, entre d'altres.
A banda d'aquest vessant més institucional, és en projectes i iniciatives de la ciutat i de la comarca en els que l'IEV participa o col·labora de manera especial, contribuint amb el seu suport i experiència o promovent des dels seus òrgans de govern actuacions conjuntes en benefici del territori i de la cultura.
 

titol_arq.jpg

Aquest grup treballa en els àmbits de recerca, restauració, conservació, inventari i difusió del patrimoni arqueològic de l'Alt Camp. Promou l'assistència i/o participació a diferents congressos, la celebració del Memorial Francesc Cabré sobre arqueologia i cultura ibèrica i la publicació d'articles d'investigació dels materials estudiats, especialment dels jaciments de Fontscaldes i del Vilar, a més de l´organització de conferències sobre investigació arqueològica a l´Alt Camp. Actualment funciona com a comissió mixta entre l'IEV i el Museu de Valls.

NOVETATS (el Vilar, el forn de Fontscaledes, Kesse i Hannibal)  

 

titol_art.jpg

Amb la reorganització del Museu de Valls, aquest grup de treball va esdevenir una comissió mixta Museu-IEV per tal de gestionar, bàsicament, la Sala Sant Roc. Donada la seva ubicació, aquesta sala -no lucrativa- és una de les més sol.licitades de la ciutat. Gràcies a això, l'IEV disposa d'un interessantíssim fons d'art, del qual recentment s'ha elaborat una exhaustiva catalogació. La Capella de Sant Roc està també dirigida per una Comissió mixta d'institucions, entre les quals hi ha l'IEV.
     
img_act.jpg
Acte en defensa de l'edifici de la
Biblioteca Popular (1998). 

 

 
foto_arq.jpg
Peces restaurades al taller d'arqueologia
de l'IEV. 

 

 
foto_art.jpg
Inauguració d'una exposició a la Sala Sant Roc. 

titol_aud.jpg

Grup de treball que respon a les inquietuds relacionades amb el món de la comunicació audiovisual. A aquesta comissió s´hi va vincular, el 1982, el Cine-Club Valls. Actualment és l'encarregada de realitzar exposicions concebudes des de l'IEV i de difondre aspectes diversos relacionats amb el cinema, la fotografia, la televisió, el teatre, les noves tecnologies, etc. Organitza el Concurs Estatal de Fotografia "Ciutat de Valls", i gestiona el fons bibliogràfic i videogràfic del Cine-club Valls dipositat a la Biblioteca de l'IEV.
 

titol_bib.jpg

La biblioteca-hemeroteca de l'IEV va ser fundada el 1982, està inclosa al Directori de Biblioteques de Catalunya i disposa d'una de les millors col.leccions especialitzades en temàtica local i comarcal de Catalunya, així com de "joies" com la premsa local i comarcal compresa entre els anys 1868 i 1986 microfilmada, el fons de música Robert Gerhard, el fons de teatre Pere Mialet i el fons bibliogràfic i videogràfic del Cine-Club Valls, entre d'altres. Part d’aquests fons s’han començat a digitalitzar per tal de facilitar l’accés als seus continguts (Robert Gerhard i Premsa Local i Comarcal). La consulta en sala és oberta a tothom, però el prèstec del material es reserva als socis i subscriptors de l'entitat (La consulta del Fons Robert Gerhard té un tractament especial).
 

titol_edi.jpg

L'edició d'estudis relacionats amb Valls i l'Alt Camp ha estat una de les preocupacions fonamentals de l'IEV ja des dels seus inicis. Així, des de la publicació del primer volum el 1962, l'activitat editorial s'ha incrementat, amb la creació de sis línies de publicacions estables: una col·lecció de temàtica local, una col·lecció de temàtica comarcal, una col·lecció didàctica, una col·lecció pensada per a difondre rutes culturals, una altra per difondre aspectes concrets de Valls, i una revista especialitzada de periodicitat semestral. El grup de Llengua i Literatura treballa també en una revista semestral, dedicada tant a aspectes de creació com a la correcta utilització de la llengua catalana.
     
foto_aud.jpg
Exposició Quatre directors de cinema vallencs (I. F. Iquino, P. Lazaga, J. Bosch i I. P. Ferré). 2001. 
 
foto_bib.jpg
L'any 1990, una donació de la família Barbat-Gili permeté ampliar la Biblioteca.
 
foto_edi.jpg
Portada de Valls. Una memòria fotogràfica
(1845-2000)
.

 


titol_geo.jpg

És un dels grups més actius de l'entitat. Entre les seves activitats més rellevants, a banda de la recerca centrada específicament en aspectes locals i comarcals, hi trobem l'organització de cursos, seminaris i conferències orientades tant a difondre la realitat històrica i biogràfica de fets i persones rellevants de la comarca, com d'esdeveniments d'actualitat geogràfica, política, històrica o cultural a nivell nacional i internacional. La seva voluntat de difondre la història es manifsta també en l'organització d'expedicions culturals arreu de Catalunya. Una altra de les seves funcions és donar resposta a les diferents consultes o informes sol·licitats per particulars o institucions públiques referents a temes d'història local i comarcal. Actualment també treballa en l'elaboració de la història de Valls, un dels projectes més ambiciosos de l'entitat.
 

titol_llen.jpg

La seva tasca més important és l'assessorament lingüístic i la redacció d'una revista semestral, dedicada tant a aspectes de creació com a la correcta utilització de la llengua catalana. La comissió també dóna resposta a les consultes que sobre aquesta matèria realitzen sobretot les institucions, i vigila constantment què, aquestes, apliquin correctament les normes lingüístiques. Entre les seves inquietuds hi destaquen la difusió de la figura i l'obra de personalitats literàries de l'Alt Camp i l´organització de tallers, cursos i conferències sobre diferents aspectes literaris. A través de la Comissió, l'IEV és membre del Consell de Política Lingüística de Valls i col·labora com a jurat en diferents convocatòries d'entitats i institucions de la comarca.
 

titol_nat.jpg

Aquest grup de treball va ser un dels pioners al Camp de Tarragona en la preservació i la difusió de la realitat natural com a una part més del patrimoni, en aquest cas de l'Alt Camp. Una de les seves principals tasques és la redacció d'estudis, informes i dictàmens, encarregats o no per les institucions, sobre aspectes relacionats amb la natura i el medi ambient. També organitza excusions, sortides de camp, seminaris i conferències especialitzades que contribueixin a crear un marc d'opinió favorable a la defensa i conservació del nostre medi ambient, i convoca el Premi de Natura, estímul per a la recerca i per al treball que es fa des de les escoles.
     
foto_geo.jpg
Fons documentals conservats a la Biblitoeca.
 
bvalls-de-lletrescolor.jpg
Logotip de la revista BValls de Lletres.
 
foto_nat.jpg
Sala de Natura.

titol_par.jpg

Aquesta iniciativa va sorgir el 1997 gràcies a la coberta instal·lada sobre el pati de l'Antic Hospital de Sant Roc, que va permetre guanyar un nou espai per a la celebració d'activitats culturals. La Parra és una proposta adreçada als més joves, amb la celebració cada dimecres al vespre dels mesos d´estiu, d'activitats que contemplen la música, la poesia, el teatre, la literatura, els còmics, la presentació de llibres, etc. L'èxit de la proposta converteix LA PARRA en una plataforma per als artistes locals, ja que ofereix un espai íntim on donar a conèixer al públic el seu treball.

 

titol_pat.jpg

Especialment interessat en la conservació del Patrimoni cultural de la ciutat de Valls i de l'Alt Camp, aquest grup de treball assessora i/o impulsa mesures d'urgència per a la seva preservació, i denuncia les actuacions que no es corresponen amb les normes aprovades per les diferents administracions. Realitza estudis sobre arquitectes destacats de la nostra comarca i tracta de difondre i conservar el nostre patrimoni, així com de donar resposta a peticions plantejades des de les institucions, mitjançant informes i dictàmens. Participa en la catalogació i control del patrimoni de Valls i comarca i, anualment, convoca els Premis a la Salvaguarda del Patrimoni de l'Alt Camp, que reconeix la restauració o la rehabilitació d'edificis d'interès de la comarca, així com els diferents esforços en la preservació i difusió del patrimoni històric i documental.
 

titol_con.jpg

El Consorci és una secció de l'Institut d'Estudis Vallencs força activa i compromsa principalment amb la promoció del món universitari entre els ciutadans i les empreses d'ambdues comarques. Fruit d'aquest compromís, el Consorci treballa per a facilitar les relacions universitat-empresa-societat civil, és Punt de Suport de la Universitat Oberta de Catalunya a l'Alt Camp i organitza conferències, jornades i seminaris especialitzats sobre temes d'actualitat socioeconòmica i tecnològica, així com l'Espai de l'Estudiant, fira anual que inclou, entre d'altres, tota l'oferta formativa a nivell universitari i de cicles formatius de Catalunya. A través del Consorci, l'IEV forma part del patronat de la Fundació ANESPRO i del Consell Rector de la FPM Casa Caritat, i té també signat un conveni amb la Universitat Rovira i Virgili que permet oferir, a través d'activitats pròpies del Consorci, crèdits de lliure elecció als estudiants de la URV.    
     
foto_par.jpg
Contacontes al Pati de Sant Roc.

 

 
foto_pat.jpg
Premi de Salvaguarda del Patrimoni.

 

 
espai-consorci.jpg
   Espai de l'Estudiant